Адвокат Мария Стоянова

Корпоративно и търговско право

 

 • Избор на подходящата корпоративна форма за съответния бизнес; учредяване на дружества; изготвяне на необходимите документи за регистрация в Търговския регистър; всички необходими последващи регистрации и пререгистрации
 • Преобразуване на дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма)
 • Прекратяване и наследяване на дружества и едноличен търговец
 • Представителство по търговски дела в производства по несъстоятелност и ликвидация на фирми
 • Съдействие и представителство при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други промени на територията на цялата страна
 • Текущо обслужване на фирми и работещ бизнес - оптимизация на данъци и разходи, лицензии и др. изисквания
 • Специфични търговски сделки и договори

 

Трудово право

 

 •  консултации и становища по трудовоправни въпроси на юридически и физически лица;
 • изготвяне на трудови и граждански договори; изготвяне на длъжностна характеристика;
 • изготвяне на документи свързани с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарно наказание, уволнение, изплащане на обезщетения;
 • консултация и защита на работниците и служителите във връзка с трудови спорове; искове срещу незаконни уволнения; възстановяване на работа; заплащане на дължимите обезщетения; ползване на отпуск; неплатени трудови възнаграждения и други;
 • консултации и защита на работодателите във връзка с реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работниците и служителите; полагане на извънреден труд; установяване на удължено или намалено работно време и други;
 • консултации относно прекратяване на трудовият договор;
 • обезщетения в следствие на трудова злополука;
 • абонаментно правно обслужване на юридически лица;
 • процесулано представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове.

 

Застрахователно право

 

 • Консултации и представителство по застрахователни договори
 • Представителство пред застрахователни компании при завеждане и получаване на щети
 • Съдействие за получаване на застрахователни обезщетения (доброволно или по съдебен ред)
 • Предявяване на съдебни искове и дела срещу застрахователни компании
 • Отблъскване на неоснователни претенции на застрахователи

 

 

Банково право

 

 • Подготовка и становище по банкови договори
 • Подготовка на документация за теглене и обслужване на банкови заеми и съдействие при водене на преговори
 • Обезпечения, учредяване на особени залози и ипотеки
 • Предсрочна изискуемост и предоговаряне на кредити
 • Съдействие при проблеми с поръчителство при банков кредит

 

 

Вещно право и недвижими имоти

 

 • Съвети или представителство при всякакви правни действия по отношение на движими вещи или недвижими имоти
 • Разпоредителни сделки с всякакъв вид имущество (недвижими имоти, земеделски земи, МПС и др.)
 • Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи
 • Имотни дела и дела за възстановяване на нарушено владение
 • Съдействие при незачитане правото на собственост от трети лица
 • Установителен, осъдителен или конститутивен иск във връзка с право на собственост

 

 

Договорно право

 

 • Преговори и сключване на договори (вкл. със специални защитни клаузи)
 • Разваляне и прекратяване на договори (привидни договори, прекомерни лихви и неустойки, при упражнена сила или заплашване и др.)
 • Обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени или неточно изпълнени договори от всякакво естество (сключени в устна или писмена форма)

 

 

Непозволено увреждане

 

 • Обида и клевета
 • Обезщетение при телесни увреждания
 • Обезщетение при лекарска грешка
 • Обезщетения при трудова злополука (смърт, инвалидност)
 • Обезщетение за всякакви имуществени и неимуществени вреди

 

 

Дела срещу монополисти

 

 • Защита на физически и юридически лица при нарушени техни права от страна на дружества монополисти (електроразпределителни, топлофикационни дружества и др.)
 • Завеждане на искове срещу монополни дружества
 • Отбиване претенциите на монополни дружества в съдебни дела

 

 

Семейно право

 

 • Брачен договор - изготвяне, модифициране и консултации
 • Бракоразводни дела за развод по взаимно съгласие или развод по вина на единия съпруг
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Различни брачни искове

 

 

Наследствено право

 

 • Завещания - изготвяне, обявяване, оспорване
 • Съдействие при липса на завещание и наследяване по закон
 • Делба на наследство - договорна или съдебна

 

 

Принудително изпълнение

 

 • Съдействие по изпълнителни дела при събиране на вземанията от държавен или частен съдебен изпълнител (ДСИ или ЧСИ)
 • Обезпечаване на вземанията в изпълнителното производство (запор на банкови сметки, възбрана на недвижими имоти, спиране на МПС от движение и др.)
 • Разваляне на отчуждителни сделки, пречещи на кредитора да се удовлетвори (фиктивна продажба на цялото имущество и др.)
 • Спиране и прекратяване на изпълнителни дела

 

Придобиване на българско гражданство

 

 • изготвяне на документи и съдействие на чужди граждани за придобиване на българско гражданскво

 

Защита пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург

 

 

Адвокат Мария Стоянова