Адвокат Мария Стоянова

 

 Съда по правата на човека в Страсбург

Европейският съд по правата на човека в гр.Страсбург

 

Европейският съд по правата на човека в гр.Страсбург, Франция е създаден с цел да гарантира спазването на следните основни права и свободи, заложени в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и Протоколите към нея:

 

-       Право на живот

-       Забрана на изтезанията

-       Забрана на робството и на принудителния труд

-       Право на свобода и сигурност

-       Право на справедлив съдебен процес

-       Неналагане на наказание без закон

-       Право на зачитане на личния и семейния живот, дома и кореспонденцията

-       Свобода на религията

-       Свобода на изразяването на мнение

-       Свобода на събранията и сдружаването

-       Право на встъпване в брак

-       Право на ефективни правни средства за защита

-       Забрана на дискриминацията

-       Защита на собствеността

-       Право на образование

-       Право на свободни избори

-       Право на обжалване в наказателното производство

-       Право на обезщетение в случай на съдебна грешка

-       Забрана за повторно осъждане или наказание

-       Равенство между съпрузите

-       Свобода на придвижване

-       И т.н.

 

     Конвенцията е подписана в Рим на 4 ноември 1950 година. Към настоящия момент е ратифицирана и следва да се прилага от всичките 47 държави-членки на Съвета на Европа, сред които е и Република България. 

Всяко лице, неправителствена организация или група лица, на които са им нарушени правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея може с жалба да сезира Европейският съд по правата на човека. Съдът може да бъде сезиран само след изчерпване на всички вътрешноправни средства за защита, в срок от шест месеца след датата на окончателното решение на националната инстанция.

 

Процедурата по гледане на жалбата от съда в Страсбург, Франция, е безплатна, т.е. не дължите държавни такси. Необходимо е да се предвидят средства за пощенски разходи, кореспонденция и адвокатски хонорар.

Живяла съм в Страсбург и имам практически опит с дела пред Европейския съд в Страсбург. В кантората ми бихте могли да получите професионална консултация относно това отговаря ли Вашият случай на критериите за подаване на жалба, да изготвя самата жалба, да окомплектовам необходимите документи (за подготвяне на жалбата и приложенията към нея се изискват специални юридически знания, тъй като формата на жалбата и изискванията на Съда към приложенията й са строга формални), както и да осъществя процесуално представителство след допускане на жалбата за разглеждане от съда.

 

 

Адвокат Мария Стоянова